นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ไบค์โซน จำกัด (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมีการกำกับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม บริษัทฯ อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป:
  1.1 ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อและนามสกุล วันเดือนปี ข้อมูลตามที่ระบุในบัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือเดินทาง
  1.2 ข้อมูลติดต่อ ได้แก่ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
  1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ email ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) และคุกกี้ (Cookies)
  1.4 ข้อมูลบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ในกรณีฉุกเฉิน
  1.5 ข้อมูลจากการทำแบบสอบถาม
 2. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  2.1 บริษัทฯ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการจัดฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ และเสนอสิทธิประโยชน์ต่อความสนใจของท่าน
  2.2 บริษัทฯ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวิจัยการตลาดและบริหารความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ
 3. วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัย บริษัทฯ จะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามหลักการการรักษาความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย นอกจากนี้เราจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล
 4. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  4.1 การเพิกถอนความยินยอม: ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมของท่านในการจัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  4.2 การขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านสามารถขอเข้าถึง ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
  4.3 การได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และถ่ายโอนข้อมูล: ท่านมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และมีสิทธิในการถ่ายโอนข้อมูลของท่าน
  4.4 การคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่าน
  4.5 การขอลบ หรือเปลี่ยนแปลงสถานะข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ตามที่กฎหมายกำหนด
  4.6 การขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านสามารถขอให้บริษัทฯ ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมด หรือบางส่วน เป็นการชั่วคราวหรือถาวร
  4.7 การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง: ท่านสามารถขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และทำให้ข้อมูลของท่านเป็นปัจจุบัน
  4.8 การร้องเรียน: ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ นั้นฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 5. ช่องทางการติดต่อ หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิต่าง ๆ โปรดติดต่อบริษัทฯ ได้ดังนี้
  บริษัท ไบค์โซน จำกัด
  138/1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 30
  แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
  อีเมล: event@bikezone.co.th
  โทร. +66 (0) 6 2447 9339