Clean and Airy Space to
Stay Safe in COVID 19
Pandemic

Introduction

BZE

Mission

Our purpose is to pass on empowering knowledge and training guidance in order to have a positive impact on the health and fitness of everyone we work with.

To provide a personalised health and fitness service that unlocks every individual’s true potential so they can achieve their desired goals.

Story

Our main focus at F7 Fitness is functional training because of the proven benefits. With an emphasis on mobility, strength, and conditioning, the benefits of functional training differ from other workouts because of the way it targets your body.
Previous slide
Next slide

Equipment

Give your workout more variety than ever with our accessories, from warmup to cooldown. Increase your body’s capacities every day, from stability to mobility, from power to speed.

approach

Inovation + Motivation = Results

We are a hybrid gym and training facility. We have clean, state of the art facilities with the most knowledgeable staff and cutting-edge training methods. We offer open gym, team training, group classes, boxing, cycle and personal training.
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ไบค์โซน จำกัด (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมีการกำกับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม บริษัทฯ อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป:
  1.1 ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อและนามสกุล วันเดือนปี ข้อมูลตามที่ระบุในบัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือเดินทาง
  1.2 ข้อมูลติดต่อ ได้แก่ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
  1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ email ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) และคุกกี้ (Cookies)
  1.4 ข้อมูลบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ในกรณีฉุกเฉิน
  1.5 ข้อมูลจากการทำแบบสอบถาม
 2. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  2.1 บริษัทฯ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการจัดฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ และเสนอสิทธิประโยชน์ต่อความสนใจของท่าน
  2.2 บริษัทฯ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวิจัยการตลาดและบริหารความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ
 3. วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัย บริษัทฯ จะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามหลักการการรักษาความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย นอกจากนี้เราจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล
 4. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  4.1 การเพิกถอนความยินยอม: ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมของท่านในการจัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  4.2 การขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านสามารถขอเข้าถึง ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
  4.3 การได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และถ่ายโอนข้อมูล: ท่านมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และมีสิทธิในการถ่ายโอนข้อมูลของท่าน
  4.4 การคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่าน
  4.5 การขอลบ หรือเปลี่ยนแปลงสถานะข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ตามที่กฎหมายกำหนด
  4.6 การขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านสามารถขอให้บริษัทฯ ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมด หรือบางส่วน เป็นการชั่วคราวหรือถาวร
  4.7 การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง: ท่านสามารถขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และทำให้ข้อมูลของท่านเป็นปัจจุบัน
  4.8 การร้องเรียน: ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ นั้นฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 5. ช่องทางการติดต่อ หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิต่าง ๆ โปรดติดต่อบริษัทฯ ได้ดังนี้
  บริษัท ไบค์โซน จำกัด
  138/1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 30
  แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
  อีเมล: event@bikezone.co.th
  โทร. +66 (0) 6 2447 9339